Välj en sida

DATASKYDDSPOLICY TJÄDERMO’S EL AB

 

POLICYNS OMFATTNING

Denna dataskyddspolicy som omfattar kunder, anställda och uppdragstagare beskriver hur Tjädermo´s EL AB samlar in, använder, delar och skyddar personuppgifter.
Med personlig information avses information som registrerats i ett format som identifierar dig personligen, antingen direkt eller tillsammans med annan information som är tillgänglig för oss.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser och om du skickar personlig information när du är på en sådan webbplats behandlas din information i enhetlig med deras dataskydds-/sekretesspolicy och du bör då se över vad som gäller där.

GODKÄNNANDE AV DATASKYDDSPOLICYN

Genom att använda vår webbplats, köpa våra tjänster, ta anställning hos oss eller utföra uppdrag för vår räkning godkänner du att vi använder din personliga information i enlighet med denna policy och gällande lagar.
Vi behåller din information så länge vi behöver den för det ändamål för vilket vi samlade in den för eller i den mån det är tillåtet enligt lag.

HUR LÄNGE BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlades för eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar. 
Detta innebär att vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal och länge det krävs enligt gällande minimikrav på lagringstider i lagar och andra författningar.

Några exempel på situationer som kräver datalagring:
• Förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, terroristfinansiering och bedrägeri: minst fem år efter avslutad affärsförbindelse eller genomförd enskild transaktion.
• Redovisningslagstiftning: upp till tio år i vissa fall.
• Krav och skyldigheter gällande betalningstjänster: fem år
• Uppgifter om fullgörande av ett avtal: upp till tio år efter avslutad kundrelation i syfte att utgöra bevis vid eventuella krav (regler kring preskription) och garantitid.

VI SAMLAR IN FÖLJANDE PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in nödvändig information om namn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress, ROT-uppgifter mm som krävs för att utföra våra tjänster samt kompletterande information om personnummer, bankuppgifter, utbildningar, mm som är nödvändiga i ett anställningsförhållande.

Personuppgifter behandlas för att:
• Leverera en beställd/köpt tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans)
• Hantera betalningar
• Hantera retur, reklamation- och garantiärenden
• Hantera bokningar, ombokningar och avbokningar av tjänst
• Kunna skicka kommunikation kring bokningen samt påminna om tjänsten
• Medarbetaradministration

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
• Namn
• Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer)
• Betalinformation (t ex bankkonto)
• Personnummer (för t ex ROT)
• Kundnummer, Leverantörsnummer, Anställningsnummer
• Betalningshistorik
• Köphistorik
• Anställningshistorik
• Orderinformation, t ex vilken tjänst som har beställts samt adress för utförandet av tjänst
• Uppgifter du själv väljer att lämna, utöver det som vi efterfrågat, som t. ex. möjliggör för tjänsteutövaren att förbereda tjänsten

Vår målsättning är att aldrig samla in mer information än vad vi behöver.

Vi samlar inte medvetet in information från barn under 13 år.
Om du tror att ditt barn har lämnat personlig information till oss ber vi dig kontakta oss snarast. 

SYFTET MED INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar personlig information som är nödvändig för att kunna fullfölja våra åtaganden mot kunder, anställda och uppdragstagare, kunna leverera information till externa parter (t ex Skatteverket, Fora, Försäkringskassan m. fl.) som en direkt följd av uppdrag eller anställning, samt i övrigt leva upp till förekommande krav enligt lag och avtal.

PERSONUPPGIFTER FÖR MARKNADSFÖRINGSSYFTEN

Vi använder inte personuppgifter för reklammeddelanden i marknadsföringssyfte. 

SPRIDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA

Vi kan komma att dela din personliga information med företag som utför tjänster för vår räkning alternativt med tredje part i de fall det krävs enligt lag och avtal.
Exempel på detta är för- och färdiganmälan till kraftbolagen.

SKYDD AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi vidtar lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst samt alla andra olagliga former av bearbetning. 

COOKIES OCH ANDRA WEBBTEKNIKER

Vi använder oss för närvarande inte av cookies, externa analysverktyg eller andra webbtekniker för att spåra din navigering på vår webbplats. 

ÄNDRINGAR I DATASKYDDSPOLICYN

Vi förbehåller oss rätten att göra de förändringar som vi finner nödvändiga i denna policy.
Vid större förändringar aviserar vid detta på vår webbplats, medan vi vid mindre förändringar endast ersätter befintlig policy med den uppdaterade.

TRANSPARENS

Om du vill ta del av den information vi har om dig kontaktar du oss skriftligen på adress nedan, varmed du kommer att få bekräfta din identitet för att förhindra att fel personer får tillgång till din information.
Du har även möjlighet att inkomma med rättelser, samt begära att information tas bort.

gdpr@tjadermoel.se